Producenci

REGULAMIN

REGULAMIN

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  

 1. Właścicielem sklepu internetowego kolmot.com.pl i przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (DZ. U z 2014r. Nr 827)jest:

 

BARBARA KOWALCZYK przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

Przedsiębiorstwo Handlowe KOLMOT

Ul. Obrońców Pokoju 63

05-800 Pruszków

NIP 534-101-13-55

e-mail: sklep@kolmot.com.pl

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Pruszkowa  
zwany dalej Firmą 

Tel./fax: 22 728 16 40 

Tel. Kom.:+48 603 999 360 

email: sklep@kolmot.com.pl 

konto bankowe:

mBank 24 1140 2004 0000 3802 4077 1678

  

 1. Firma jest odpowiedzialna za obsługę Sklepu kolmot.com.pl zwanego dalej Sklepem i realizację zamówień.
 2. Każda osoba dokonująca zakupów w Sklepie oświadcza, iż zapoznała się z poniższym Regulaminem.
 3. Osoba dokonująca zakupów w Sklepie oświadcza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku zakupów dokonywanych w imieniu i na rzecz podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób prawnych) oświadcza, iż jest uprawniona do składania zamówień w imieniu i na rzecz ww. podmiotów, a osoba, która będzie odbierać towar uprawniona jest do jego odbioru.
 4. Złożenie zamówienia w Sklepieodbywa się zgodnie z zasadami Regulaminu i oznacza jednocześnie akceptację tego Regulaminu.
 5. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są towaraminowymi.
 6. Informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
 7. Złożenie zamówienia nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży. Klient wypełniając formularz zamówienia składa Firmie ofertę kupna określonego towaru na podstawie informacji dostępnych na stronie Sklepu.
 8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wydania towaru firmie kurierskiej jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów jak również do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży. Zmiany cen nie dotyczą zamówień, które zostały złożone przed datą zmiany cen.
 10. W przypadku wycofania produktu ze sprzedaży po dacie złożenia zamówienia lecz przed jego realizacją, Firma zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym Klienta.
 11. Towary zakupione w Sklepie winny być sprawdzone przed ich montażem, a ich montaż powinien się odbywać w zakładach oraz przez osoby posiadających odpowiednie doświadczenie, przygotowanie zawodowe i kompetencje.
 12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy montaż i niewłaściwe użytkowanie zakupionych towarów.
 13. Klient nie jest uprawniony do przekazywania danych umożliwiających logowanie do Sklepu (login i hasło) osobom trzecim.
 14. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonane przez osoby trzecie wykorzystujące login i hasło Klienta. W przypadku dokonania takich zakupów na Kliencie ciąży odpowiedzialność za dokonany zakup w tym odpowiedzialność za dokonanie płatności.

 

 

§2

SKŁADANIE/REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Zamówienia w Sklepie mogą być składane przez 24h na dobę.
 2. Zamówienia można też składać telefonicznie pod numerami 

          603 999 360 lub 22 728 16 40.

 1. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w godzinach 8-18 od poniedziałku do piątku- lub sobotę 9-13
 2. Firma prowadzi następujące formy sprzedaży:

 

 • sprzedaż wysyłkową.
 • sprzedaż w miejscu prowadzenia działalności tj.

          Pruszków ul. Obrońców Pokoju 63

 

 1. Godziny otwarcia Sklepu:

          8-18 od poniedziałku do piątku

          9-13 w sobotę

 

 1. Firma zastrzega sobie prawo zmiany numerów telefonów, pod którymi można składać zamówienia oraz zmiany godzin przyjmowania zamówień telefonicznych oraz zmiany godzin otwarcia sklepu.
 2. Firma zastrzega możliwość ograniczenia dostępu do strony internetowej Sklepu w przypadku, gdy będzie to spowodowane potrzebami technicznymi bądź organizacyjnymi.   
 3. Każdy Klient dokonujący zakupów po raz pierwszy w Sklepie,aby mieć możliwość skorzystania ze wszystkich możliwych funkcji Sklepu jest zobowiązany do rejestracji i aktywacji konta. Zakup może odbyć się bez rejestracji, jednak niektóre opcje płatności czy funkcjonalności sklepu mogą być dla Klienta niedostępne.
 4. Firma zastrzega sobie prawo do dodatkowego potwierdzenia złożonego zamówienia.
 5. Zamówienia budzące wątpliwość, z nieprawidłowo wypełnionym formularzem, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane. O braku realizacji zamówienia Firma poinformuje Klienta, o ile będzie to możliwe z uwagi na dane podane w formularzu zamówienia.
 6. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia. Zawsze w takim wypadku Firma zawiadomi Klienta telefonicznie bądź mailowo o odrzuceniu zlecenia oraz przyczynie jego odrzucenia.
 7. Zamówienia są realizowane na terytorium Polski.
 8. Zamówienia poza granicę Polski są możliwe WYŁĄCZNIE po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym pod numerem telefonu +48603999360 lub +48607808073.
 9. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich izawierają podatek VAT.
 10. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy zamówionego towaru.
 11. Koszty dostawy są uzależnione od rodzaju przesyłki, jej wielkości i formy płatności.
 12. W Sklepie są dostępne następujące formy płatności:
 • Przelew bankowy
 • Pobranie
 • Moduł PayU
 1. Przy zakupie,bądź odbiorze osobistym bezpośrednio w Sklepie możliwą formą zapłaty jest gotówka, bądź płatność kartą.
 2. Do każdego realizowanego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (paragon lub faktura VAT). Chcąc otrzymać fakturę VAT na zakupiony towar Klient winien podać przy rejestracji klienta bądź składaniu zamówienia pełną nazwę firmy wraz z jej adresem oraz numerem NIP oraz w formularzu zamówienia podczas jego składania w miejscu „Uwagi dotyczące zamówienia” zadeklarować chęć otrzymaniu faktury VAT.
 3. Moduł PayU umożliwia zapłatę przez aktualnekanały wymienione na stronie operatora: www.payu.pl

   

§3

DANE OSOBOWE

 

 1. Dane osobowe podawane podczas rejestracji Klienta będą gromadzone i przetwarzane przez Firmę zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony i przetwarzania tych danych wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 2. Niniejszym Klient podając dane osobowe i przesyłając je do Firmy poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego/zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zamówienia i wykonywania praw i obowiązków Firmy w związku z zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Firma jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa.
 4. Źródłem pozyskanych danych osobowych są informacje podane przez Klienta w momencie składania zamówienia.
 5. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 6. Klient uprawniony jest do odwołania - w każdej chwili - udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie do Firmy stosowanego oświadczenia.
 7. Klient ma obowiązek podać wszelkie dane zgodne z prawdą.
 8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Firmy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji/składaniu zamówienia w Sklepie adres poczty elektronicznej.

 

 

§4

WYSYŁKA TOWARU

 

 1. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranej formy płatności.
 • w przypadku pobrania – dla zamówień złożonych do godz. 13.30 wysyłka następuje tego samego dnia.
 • w przypadku przelewu – wysyłka następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Firmy.
 • w przypadku płatności za pośrednictwem PayU – wysyłka następuje po otrzymaniu potwierdzenia o pozytywnej finalizacji płatności.

 

 1. Przez realizację zamówienia rozumie się przyjęcie zamówienia, jego skompletowanie i przekazanie firmie kurierskiej/Poczcie Polskiej.
 2. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu, od przekazania zamówionego towaru firmie kurierskiej/Poczcie Polskiej do jego dostarczenia Klientowi.
 3. Zamówiony towar dostarczany jestfirmą kurierską lub Pocztą Polską.
 4. Firma zastrzega sobie prawo zmiany podmiotu, za pośrednictwem którego będzie dokonywana dostawa towaru.
 5. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie z przyczyn leżących po stronie osób trzecich i niezależnych od Firmy.
 6. Zamówionytowar jest wysyłany na wskazany przez Klienta adres.
 7. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Klienta (nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu) Firma zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami transportu zamówionego towaru.
 8. Koszty przesyłki pokrywa Klient zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej Firmy.

 

§5

JAKOŚĆ TOWARU

 

Firma oświadcza, iż zgodnie z najlepszą jej wiedzą towar będący w jej ofercie jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

 

§6

ZWROT TOWARU

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
 2. Klient/Konsumentjest uprawniony do zwrotu niewadliwego towaru w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu.
 3. Zwrot towaru winien nastąpić w oryginalnym opakowaniu, a zwracany towar musi być kompletny i nie może nosić oznak używania.
 4. Wraz ze zwrotem towaru Klient/Konsumentwinien dostarczyć paragon potwierdzający dokonany zakup.

 

§7

PRAWA KONSUMENTA

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie umów zawieranych pomiędzy Firmą, a osobą fizyczną dokonującą zakupu towarów niezwiązanegobezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumentem).
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
 • obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
 • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

 

Konsument odstępuje od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  

 1. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczającym jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Firma zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu odesłanego towaru.
 3. Firma nie jest obowiązana do zwrotu kosztów dostawy towaru, jeżeli Konsument przy jego zakupie nie wybrał najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru.
 4. Konsument obowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, chyba, że Firma zobowiązała się go odebrać osobiście. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Zwracany towar winien być w stanie niezmienionym, nie nosić śladów użytkowania lub montażu, umożliwiającym jego dalsze odsprzedanie, w szczególności nie powinien być zniszczony.
 7. Klient odstępując od umowy obowiązany jest podać dokładne dane wraz z numerem rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot ceny, a także przesłać dowód zakupu (paragon-oryginał).
 8. Zwracany towar nie może być odesłany za pobraniem bądź na koszt Firmy.
 9. Klient ponosi bezpośrednio koszty odesłania towaru w związku z odstąpieniem od umowy.

 

§8

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

 1. W przypadku, gdy zakupiony towar ma wadę fizyczną w rozumieniu art. 5561 Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.
 2. Sklep,bądź producent mogą udzielić na wybrany towar gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej według warunków określonych w karcie gwarancyjnej.
 3. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, a wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.
 4. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady fizyczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru lub za pośrednictwem Sklepu, o ile gwarancja na produkt została udzielona.
 5. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi/gwarancji obowiązany jest skontaktować się z Firmą i poinformować o stwierdzonych wadach.
 6. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi/gwarancji obowiązany jest przesłać reklamowany towar na adres Firmy.
 7. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię faktury VAT lub kopię paragonu. Reklamacje bez załączonych dokumentów zakupowych nie będą rozpatrywane.
 8. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, chyba, że w celu jej rozpoznania wymagana jest ekspertyza producenta lub innego podmiotu. W takim wypadku termin rozpoznania reklamacji jest wydłużony o czas niezbędny na przeprowadzenie ekspertyzy. O konieczności przekazania towaru do ekspertyzy Firma zawiadamia niezwłocznie Klienta informując jednocześnie o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku żądania Klienta wymiany towaru wadliwego na wolny od wad,bądź żądania usunięcia wady uczynienie zadość roszczeniu następuje w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z uwzględnieniem postanowień zdania pierwszego niniejszego punktu.
 9. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.W przypadku sprzedaży konsumenckiej koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi W pozostałych przypadkach koszty związane z odesłaniem towaru ponosi Sklep pod warunkiem pozytywnego rozpoznania reklamacji.
 10. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ewentualne błędne opisy, poglądowe zdjęcia oraz błędne ceny nie mogą być podstawą do roszczeń reklamacyjnych, w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze Sklepem przed podjęciem decyzji o zakupie.
 11. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Jeżeli Klientem jest konsument, a sprzedawana rzecz jest używana Firma ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres jednego roku od dnia wydania rzeczy.
 12. Roszczenie o wymianę rzeczy lub o usunięcie wady przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym, jeżeli Klientem jest konsument termin przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania rzeczy.
 13. W terminach, o których mowa w pkt. 11 i 12 Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny bądź o odstąpieniu od umowy.
 14. Zwrotom nie podlegają części elektroniczne i elektryczne, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanową inaczej.
 15. Wadliwy towar powinien zostać dostarczony przez Klienta wraz ze wszystkimi elementami znajdującymi się na jego wyposażeniu.
 16. Warunki zwrotu/odesłania towaru należy ustalić z firmą telefonicznie, bądź mailowo. Bez wcześniejszego ustalenia koszty odesłania mogą nie zostać zwrócone, jeśli ich wysokość będzie wyższa, niż najtańsza z możliwych przesłania tego towaru.

                                

Reklamowany towar należy odesłać na adres:

KOLMOT BARBARA KOWALCZYK

Obrońców Pokoju 63

05-800 Pruszków

 

z dopiskiem zwrot lub reklamacja.

 

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Firmą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT/paragonu. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25/05/2018.
 5. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu.
 6. Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami poglądowymi - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Dane kontaktowe

KOLMOT Auto Elektronika
ul. Obrońców Pokoju 63
05-800 Pruszków
Telefony
+48 22 728 16 40,
+48 603 999 360
E-mail:
sklep@kolmot.com.pl

Płatności PayU

Polecani producenci

Bezpieczne zakupy

 • Różne formy płatności

 

 • Szyfrowane dane i transakcje

 

 • Gwarantowany zwrot pieniędzy (14 dni na zwrot towaru)

Cenniki do pobrania

Sklep internetowy Shoper.pl